Τι είναι Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ);

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που σχεδιάστηκε, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες για την κινητικότητα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων στις πόλεις και στα περίχωρά τους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Βασίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει υπόψη του τις βασικές αρχές της ενοποίησης, τη συμμετοχικής διαδικασίας και της αξιολόγησης.

Το ΣΒΑΚ βασίζεται σε μία ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγισης, αποτελεί Στρατηγικό Σχεδιασμό, που τείνει να εξασφαλίσει την συνοχή ανάμεσα στις πολιτικές περιβάλλοντος, κινητικότητας και οικονομικής ανάπτυξης υποστηρίζοντας τους κανόνες της βιωσιμότητας. Κρίσιμος παράγοντας αποτελεί η ενοποίηση μεταξύ πολιτικών χρήσεων γης και του συγκοινωνιακού σχεδιασμού.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός τέτοιου Σχεδίου προσδιορίζονται επίσης και οι εξής βασικές παράμετροι που θα συντελέσουν στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος αστικών μεταφορών για κάθε περιοχή παρέμβασης: τοπική κουλτούρα (πρότυπα, αξίες, παραδόσεις), - νόμοι και κανονισμοί, - κανόνες διακυβέρνησης και - οι πόροι που θα διατεθούν.

Σύμφωνα και με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, το ΣΒΑΚ διαφέρει από την παραδοσιακή προσέγγιση των έως τώρα μελετών συγκοινωνιακού σχεδιασμού ή/και διαχείρισης κυκλοφορίας και στάθμευσης.

Συγκεκριμένα:

Α) Επικεντρώνεται και στοχεύει στον άνθρωπο και όχι στην μηχανοκίνητη κυκλοφορία.

Β) Ο βασικός του στόχος είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και ποιότητας ζωής αντί της βελτίωσης της κυκλοφοριακής ικανότητας του οδικού δικτύου και της ταχύτητας των οχημάτων.

Γ) Συνιστά και δομείται με βάση μακροχρόνιο σχεδιασμό και όραμα σε αντίθεση με βραχυ- μεσοπρόθεσμες προσεγγίσεις.

Δ) Δίνει έμφαση σε λύσεις που προάγουν τον συνδυασμό υποδομών, αγορών, λειτουργιών με βάση λειτουργικά κριτήρια και όχι μόνο σε ένα από αυτά.

Ε) Συνιστά και δομείται με βάση την συνεχή αξιολόγηση των επιπτώσεων των διαφόρων παρεμβάσεων μέσω της διαμόρφωσης βέλτιστων πρακτικών (διαδικασία μάθησης και βελτίωσης).

ΣΤ) Βασίζεται στη συμμετοχική διαδικασία όλων των εμπλεκομένων φορέων καθώς και άλλων άμεσα ενδιαφερομένων οργανισμών και όχι μόνο στη συμμετοχή του εκάστοτε ΟΤΑ, Υπηρεσίας και γενικότερα αναθέτουσας αρχής.

Βασικά χαρακτηριστικά ενός ΣΒΑΚ

Η πολιτική βιώσιμης αστικής κινητικότητας που καλείται κάθε περιοχή να επιλέξει, διαφέρει και διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά της αλλά και τις προκλήσεις που δέχεται αναφορικά με τα προβλήματα κινητικότητας/προσβασιμότητας που παρουσιάζει το σύστημα μεταφορών της σε άμεση σχέση με το πολεοδομικό ή/και χωροταξικό σχεδιασμό (σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο).

Δηλαδή, το ΣΒΑΚ επιδιώκει να δημιουργήσει ένα βιώσιμο σύστημα αστικών μεταφορών, με μακροπρόθεσμο όραμα και συγκεκριμένο πλάνο υλοποίησης, για την επίτευξη, τουλάχιστον, των ακόλουθων στόχων:

Α) Εξασφάλιση της προσβασιμότητας που παρέχεται από το δίκτυο μεταφορών σε όλους, ειδικά των ανθρώπων με αναπηρίες.

Β) Βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της προστασίας.

Γ) Μείωση της ρύπανσης του αέρα και της ηχορύπανσης, των εκπομπών του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας.

Δ) Αύξηση της αποδοτικότητας και του λόγου κόστους- αποτελεσματικότητας των μεταφορών, ανθρώπων και εμπορευμάτων.

Ε) Συμβολή στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και του αστικού σχεδιασμού.


ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ
 • Κατά την διάρκεια του ΣΒΑΚ του Δήμου Αγίας Βαρβάρας θα πραγματοποιηθούν Δημόσιες Διαβουλεύσεις με σκοπό την ενημέρωση σας για την πορεία της μελέτης. Επιπλέον θα γίνει ενημέρωση για το τι είναι το ΣΒΑΚ και πως θα βοηθήσει τον Δήμο μας, καθώς και θα διατίθεται ενημερωτικό υλικό από την παρούσα ιστοσελίδα. Η συμμετοχή και η ενημέρωση σας είναι αναγκαίες για την επιτυχημένη πορεία του σχεδίου.

  Την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, στις 18:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η 1η Δημόσια Διαβούλευση για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη, στο Δημοτικό Ωδείο.

  Ενημερωθείτε αναλυτικά για την διαβούλευση στην αντίστοιχη ενότητα.

  Ενημερωθείτε αναλυτικά για την διαβούλευση στην αντίστοιχη ενότητα.

  Πρόσκληση 1ης Δαβούλευσης

  Φυλλάδιο 1ης Δαβούλευσης

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
 • Στο πλαίσιο της εκπόνησης μελέτης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, να συμπληρώσουν το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο .

  Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο εδώ.

  Επιπλέον, παρακαλούμε ειδικά τους γονείς που κατοικούν στο Δήμο μας και τα παιδία τους φοιτούν στα σχολεία του, να συμπληρώσουν και το παρακάτω ερωτηματολόγιο.

  Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο εδώ.

  Τέλος οι φορείς του Δήμου μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο αντίστοιχο ερωτηματολόγιο.

  Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο εδώ.

ΚΕΡΔΙΖΩ
 • Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ, συνοψίζονται στα εξής:

  Α) Βελτίωση της ποιότητας ζωής - Βελτίωση υγείας και περιβάλλοντος
  Β) Βελτίωση της κινητικότητας και της προσβασιμότητας (μέσω πολυτροπικών λύσεων μεταφορών)
  Γ) Βελτίωση της εικόνας της πόλης - περιοχής παρέμβασης
  Δ) Εξοικονόμηση κόστους και προσέλκυση επιχειρήσεων
  Ε) Ορθή χρήση περιορισμένων πόρων (ισορροπημένο μίγμα μέτρων διαχείρισης κινητικότητας με χαμηλό κόστος).
  ΣΤ) Συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών, προκειμένου το Σχέδιο να αποκτήσει υψηλού επιπέδου ''δημόσια αποδοχή και νομιμοποίηση''.
  Ζ) Ποιοτικότερες και πληρέστερες μελέτες - Αποτελεσματική εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων - που πηγάζουν από το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο
  Η) Αυξημένη συνέργεια και συμπληρωματικότητα
  Θ) Στροφή προς μια νέα πολιτική αστικής κινητικότητας
  Ι) Δημιουργία Κοινού Οράματος πλήρως συμφωνημένο από όλους (θεσμικά όργανα, πολίτες, εμπλεκόμενους φορείς) για την απρόσκοπτη υλοποίησή του.

1η Διαβούλευση

Γενικά
Την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, στις 18:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η 1η Δημόσια Διαβούλευση Διαβούλευση με τίτλο: ''Ενημέρωση για το ΣΒΑΚ - Καταγραφή των απόψεων φορέων και πολιτών σχετικά με τα υφιστάμενα τοπικά προβλήματα κινητικότητας'', στο Δημοτικό Ωδείο με εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή φορέων και πολιτών.

Πρόσκληση 1ης Δαβούλευσης

Φυλλάδιο 1ης Δαβούλευσης

Σύνοψη Διαβούλευσης
Την 1η Δημόσια Διαβούλευση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, προλόγισε ο Αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Βασιλείου, αρμόδιος για την εποπτεία θεμάτων οδικής κυκλοφορίας και στάθμευσης για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της πόλης, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους, μίλησε περί του προγράμματος της εκδήλωσης παρουσιάζοντας με την σειρά του, τους βασικούς ομιλητές.

Η κα Δ.Μαργαρίτη, εκπροσωπώντας την Ομάδα Εργασίας του ΣΒΑΚ για το Δήμο παρουσίασε συνοπτικά τις βασικές αρχές που διέπουν την παρούσα μελέτη, σημειώνοντας ότι το ΣΒΑΚ θα περιγράψει το νέο κυκλοφοριακό χάρτη των μετακινήσεων στο Δήμο ενώ παράλληλα θα αποτελέσει και τον οδηγό υλοποίησης αλλά και διεκδίκησης των αναπτυξιακών έργων, που θα εξασφαλίσουν την ασφαλή και βιώσιμη κινητικότητα στην πόλη για τις επόμενες δεκαετίες.

Στη συνέχεια μίλησε ο ανάδοχος της μελέτης ΣΒΑΚ, κ.Ι.Μάρης όπου παρουσίασε ενδελεχώς το περιεχόμενο και την μεθοδολογική διαδικασία ανάπτυξης του ΣΒΑΚ για το Δήμο, επισημαίνοντας ότι το ΣΒΑΚ δεν αποτελεί Κυκλοφοριακή μελέτη με βάση την παραδοσιακή προσέγγιση αλλά Στρατηγικό Σχέδιο που έχει ως στόχο την δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών και μετακινήσεων. Επιπλέον, ανέφερε τα βήματα και τις δραστηριότητες που θα πρέπει να περιλαμβάνονται ανά φάση εκπόνησής της, προκειμένου να φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα ενώ παράλληλα υπογράμμισε την βαρύνουσα σημασία που έχει στο πλαίσιο της μελέτης, να γίνουν γνωστές οι απόψεις των φορέων και πολιτών προκειμένου να κατανοηθούν τα προβλήματα και να διαμορφωθεί το Κοινό Όραμα για το Δήμο σε πλήρη συνάρτηση με τους στρατηγικούς στόχους για την επίτευξή του. Τέλος, εξήγησε με εποπτικό τρόπο, το πλαίσιο ενδεικτικού πακέτου μέτρων και παρεμβάσεων που δύναται να προταθούν προς εφαρμογή και περιλαμβάνουν όλους τους τομείς παρέμβασης όπως είναι η κυκλοφορία, η σχέση χρήσεων γης - συστήματος μεταφορών, η δημόσια συγκοινωνία, το ποδήλατο, η πεζή μετακίνηση κ.α.

Μετά την παρουσίαση του κ.Μάρη, δόθηκε ο λόγος στους παρευρισκόμενους για την κατάθεση απόψεων και γενικά προβληματισμών για την περιοχή μελέτης.

Δείτε εδώ την παρουσίαση του κ. Μάρη.

Την πρώτη Δημόσια Διαβούλευση έκλεισε ο Δήμαρχος της Αγίας Βαρβάρας κ. Λάμπρος Μίχος , ο οποίος αφού ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους ανέφερε ότι καταρχήν μιλά 'ως Δημότης', αναγνωρίζοντας ότι το ΣΒΑΚ δύναται να αποτελέσει το ''μεγάλο στοίχημα για να αλλάξουν το Δήμο'', γεγονός που είχε ήδη αρχίσει να υλοποιείται μέσω παρεμβάσεων που έγιναν σε προηγούμενες θητείες του, σε σχέση και με τους αναπτυξιακούς στόχους του Δήμου.

Στην διαβούλευση, επίσης, παρόντες ήταν :
- O Αντιπεριφερειάρχης Δ.Τομέα Αττικής κ. Ανδρέας Λεωτσάκος,
- O κ. Γιώργος Δημόπουλος, αντιδήμαρχος Κορυδαλλού
- O κ. Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ
- O κ. Απόστολος Αρώνης, εντεταλμένος σύμβουλος Κορυδαλλού για το περιβάλλον
- O κ. Μόσχος Διαμαντόπουλος, Γεν. Δ/ντής του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)
- H κα. Χρυσάγη, πρόεδρος του Γενικού Νοσοκομείου Δυτ. Αττικής ¨Αγία Βαρβάρα¨
- O κ. Κίμωνας Λογοθέτης, επιστημονικός συνεργάτης σε θέματα οδικής ασφάλειας του Περιφερειάρχη Αττικής,
- O κ. Κυριάκος Καζαντζής, Πρόεδρος της Ένωσης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Αγίας Βαρβάρας καθώς και μέλη αυτής κ.α.

Συμπεράσματα
Η ισχυρή πολιτική βούληση και δέσμευση για την υλοποίηση του ΣΒΑΚ, σε συνδυασμό με το ευνοϊκό κοινωνικό κλίμα από τους εμπλεκόμενους και η κατανόηση του δυνητικού τους ρόλου και της θέσης τους στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας αποτελεί το κυριότερο συμπέρασμα της 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης για το Δήμο Αγίας Βαρβάρας, ενώ παράλληλα θέτει και τη βάση για την συνολική επίτευξη του Σχεδίου και των στόχων της βιώσιμης κινητικότητας.


2η Διαβούλευση

Η διατύπωση και η αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων και των ειδικών στόχων, τα οποίο θα υποστηρίζουν την υλοποίηση του Κοινού οράματος βιώσιμης κινητικότητας, θα αποτελέσουν την Προκαταρκτική Πρόταση ΣΒΑΚ, η οποία και θα παρουσιαστεί στο ευρύ κοινό και στους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο πάντα την ευρεία ευαισθητοποίηση και ενημέρωσή του προκειμένου να υπάρχει συνολική αποδοχή. Οι όροι και οι κανόνες της διαβούλευσης θα είναι ίδιοι με την προηγούμενη, ενώ θα καταγράφονται όλες οι απόψεις που θα εκφρασθούν κατά την διάρκειά της.


3η Διαβούλευση

Η 3η Διαβούλευση αποτελεί την τελική εκδήλωση, όπου και θα πραγματοποιηθεί η παρούσιαση του ΣΒΑΚ (τελική έκδοση) στο ευρύ κοινό/εμπλεκόμενους φορείς. Η τελική έκδοση ΣΒΑΚ θα περιλαμβάνει το Οριστικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Αγίας Βαρβάρας με πλήρη ανάλυση του πακέτου μέτρων που θα υιοθετηθούν, την αναμενόμενη συμβολή τους στην επίτευξη των ειδικών στόχων, την προεκτίμησή τους (σχέδιο δράσης και προϋπολογισμού), τις πηγές χρηματοδότησης, τους πιθανούς κινδύνους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα σχεδιασμού και εφαρμογής κάθε μέτρου. Σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε τον Δήμο που όλοι θέλουμε να ζούμε.


ΣΒΑΚ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Σε τι πόλη θέλουμε να ζούμε;

Με ποιο τρόπο θα διαφέρει η πόλη στην οποία ζούμε από τις υπόλοιπες;