Τι είναι Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ);

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που σχεδιάστηκε, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες για την κινητικότητα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων στις πόλεις και στα περίχωρά τους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Βασίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει υπόψη του τις βασικές αρχές της ενοποίησης, τη συμμετοχικής διαδικασίας και της αξιολόγησης.

Το ΣΒΑΚ βασίζεται σε μία ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγισης, αποτελεί Στρατηγικό Σχεδιασμό, που τείνει να εξασφαλίσει την συνοχή ανάμεσα στις πολιτικές περιβάλλοντος, κινητικότητας και οικονομικής ανάπτυξης υποστηρίζοντας τους κανόνες της βιωσιμότητας. Κρίσιμος παράγοντας αποτελεί η ενοποίηση μεταξύ πολιτικών χρήσεων γης και του συγκοινωνιακού σχεδιασμού.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός τέτοιου Σχεδίου προσδιορίζονται επίσης και οι εξής βασικές παράμετροι που θα συντελέσουν στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος αστικών μεταφορών για κάθε περιοχή παρέμβασης: τοπική κουλτούρα (πρότυπα, αξίες, παραδόσεις), - νόμοι και κανονισμοί, - κανόνες διακυβέρνησης και - οι πόροι που θα διατεθούν.

Σύμφωνα και με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, το ΣΒΑΚ διαφέρει από την παραδοσιακή προσέγγιση των έως τώρα μελετών συγκοινωνιακού σχεδιασμού ή/και διαχείρισης κυκλοφορίας και στάθμευσης.

Συγκεκριμένα:

Α) Επικεντρώνεται και στοχεύει στον άνθρωπο και όχι στην μηχανοκίνητη κυκλοφορία.

Β) Ο βασικός του στόχος είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και ποιότητας ζωής αντί της βελτίωσης της κυκλοφοριακής ικανότητας του οδικού δικτύου και της ταχύτητας των οχημάτων.

Γ) Συνιστά και δομείται με βάση μακροχρόνιο σχεδιασμό και όραμα σε αντίθεση με βραχυ- μεσοπρόθεσμες προσεγγίσεις.

Δ) Δίνει έμφαση σε λύσεις που προάγουν τον συνδυασμό υποδομών, αγορών, λειτουργιών με βάση λειτουργικά κριτήρια και όχι μόνο σε ένα από αυτά.

Ε) Συνιστά και δομείται με βάση την συνεχή αξιολόγηση των επιπτώσεων των διαφόρων παρεμβάσεων μέσω της διαμόρφωσης βέλτιστων πρακτικών (διαδικασία μάθησης και βελτίωσης).

ΣΤ) Βασίζεται στη συμμετοχική διαδικασία όλων των εμπλεκομένων φορέων καθώς και άλλων άμεσα ενδιαφερομένων οργανισμών και όχι μόνο στη συμμετοχή του εκάστοτε ΟΤΑ, Υπηρεσίας και γενικότερα αναθέτουσας αρχής.

Βασικά χαρακτηριστικά ενός ΣΒΑΚ

Η πολιτική βιώσιμης αστικής κινητικότητας που καλείται κάθε περιοχή να επιλέξει, διαφέρει και διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά της αλλά και τις προκλήσεις που δέχεται αναφορικά με τα προβλήματα κινητικότητας/προσβασιμότητας που παρουσιάζει το σύστημα μεταφορών της σε άμεση σχέση με το πολεοδομικό ή/και χωροταξικό σχεδιασμό (σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο).

Δηλαδή, το ΣΒΑΚ επιδιώκει να δημιουργήσει ένα βιώσιμο σύστημα αστικών μεταφορών, με μακροπρόθεσμο όραμα και συγκεκριμένο πλάνο υλοποίησης, για την επίτευξη, τουλάχιστον, των ακόλουθων στόχων:

Α) Εξασφάλιση της προσβασιμότητας που παρέχεται από το δίκτυο μεταφορών σε όλους, ειδικά των ανθρώπων με αναπηρίες.

Β) Βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της προστασίας.

Γ) Μείωση της ρύπανσης του αέρα και της ηχορύπανσης, των εκπομπών του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας.

Δ) Αύξηση της αποδοτικότητας και του λόγου κόστους- αποτελεσματικότητας των μεταφορών, ανθρώπων και εμπορευμάτων.

Ε) Συμβολή στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και του αστικού σχεδιασμού.


ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ
 • Κατά την διάρκεια του ΣΒΑΚ του Δήμου Αγίας Βαρβάρας θα πραγματοποιηθούν Δημόσιες Διαβουλεύσεις με σκοπό την ενημέρωση σας για την πορεία της μελέτης. Επιπλέον θα γίνει ενημέρωση για το τι είναι το ΣΒΑΚ και πως θα βοηθήσει τον Δήμο μας, καθώς και θα διατίθεται ενημερωτικό υλικό από την παρούσα ιστοσελίδα. Η συμμετοχή και η ενημέρωση σας είναι αναγκαίες για την επιτυχημένη πορεία του σχεδίου.

  Την Τετάρτη 3 Μαΐου 2020, στις 14:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η 2η Δημόσια Διαβούλευση με τίτλο: ''Παρουσίαση υφιστάμενης κατάστασης κινητικότητας στο Δήμο Αγίας βαρβάρας και προτεινόμενων προκαταρκτικών παρεμβάσεων για τους χρονικούς ορίζονταες 5ετίας, 10ετίας και 20ετίας στα πλαίσια του ΣΒΑΚ'', η οποία λόγω των συνθηκών (πανδημία Cοvid-19) πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη στον παρακάτω σύνδεσμο: https://meetingsemea.webex.com/meetingsemea/j.php?MTID=m2f051a24e2b6a7464d59edf78b847371/a>

  Ενημερωθείτε αναλυτικά για την διαβούλευση στην αντίστοιχη ενότητα.

  Πρόσκληση 2ης Διαβούλευσης
  Πρόγραμμα 2ης Διαβούλευσης

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
 • Στο πλαίσιο της εκπόνησης μελέτης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, να συμπληρώσουν το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο .

  Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο εδώ.

  Επιπλέον, παρακαλούμε ειδικά τους γονείς που κατοικούν στο Δήμο μας και τα παιδία τους φοιτούν στα σχολεία του, να συμπληρώσουν και το παρακάτω ερωτηματολόγιο.

  Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο εδώ.

  Τέλος οι φόρεις του Δήμου μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο αντίστοιχο ερωτηματολόγιο.

  Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο εδώ.

  Μπορείτε να δείτε την δημόσια πρόσκληση του Δήμου για Συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων εδώ.

  Μπορείτε να δείτε το Σύμφωνο Φορέων εδώ.

ΚΕΡΔΙΖΩ
 • Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ, συνοψίζονται στα εξής:

  Α) Βελτίωση της ποιότητας ζωής - Βελτίωση υγείας και περιβάλλοντος
  Β) Βελτίωση της κινητικότητας και της προσβασιμότητας (μέσω πολυτροπικών λύσεων μεταφορών)
  Γ) Βελτίωση της εικόνας της πόλης - περιοχής παρέμβασης
  Δ) Εξοικονόμηση κόστους και προσέλκυση επιχειρήσεων
  Ε) Ορθή χρήση περιορισμένων πόρων (ισορροπημένο μίγμα μέτρων διαχείρισης κινητικότητας με χαμηλό κόστος).
  ΣΤ) Συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών, προκειμένου το Σχέδιο να αποκτήσει υψηλού επιπέδου ''δημόσια αποδοχή και νομιμοποίηση''.
  Ζ) Ποιοτικότερες και πληρέστερες μελέτες - Αποτελεσματική εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων - που πηγάζουν από το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο
  Η) Αυξημένη συνέργεια και συμπληρωματικότητα
  Θ) Στροφή προς μια νέα πολιτική αστικής κινητικότητας
  Ι) Δημιουργία Κοινού Οράματος πλήρως συμφωνημένο από όλους (θεσμικά όργανα, πολίτες, εμπλεκόμενους φορείς) για την απρόσκοπτη υλοποίησή του.

1η Διαβούλευση

Την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, στις 18:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η 1η Δημόσια Διαβούλευση με τίτλο: ''Ενημέρωση για το ΣΒΑΚ - Καταγραφή των απόψεων φορέων και πολιτών σχετικά με τα υφιστάμενα τοπικά προβλήματα κινητικότητας'', στο Δημοτικό Ωδείο με εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή φορέων και πολιτών.

Πρόσκληση 1ης Διαβούλευσης
Φυλλάδιο 1ης Διαβούλευσης

Σύνοψη Διαβούλευσης
Την 1η Δημόσια Διαβούλευση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, προλόγισε ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ., Περιβάλλοντος και Πρασίνου, κ.Χρήστος Βασιλείου, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους, μίλησε περί του προγράμματος της εκδήλωσης παρουσιάζοντας με την σειρά του, τους βασικούς ομιλητές.

Η κα Δ.Μαργαρίτη, εκπροσωπώντας και την Ομάδα Εργασίας του ΣΒΑΚ για το Δήμο παρουσίασε συνοπτικά τις βασικές αρχές που διέπουν την παρούσα μελέτη, σημειώνοντας ότι το ΣΒΑΚ θα περιγράψει το νέο κυκλοφοριακό χάρτη των μετακινήσεων στο Δήμο ενώ παράλληλα θα αποτελέσει και τον οδηγό υλοποίησης αλλά και διεκδίκησης των αναπτυξιακών έργων, που θα εξασφαλίσουν την ασφαλή και βιώσιμη κινητικότητα στην πόλη για τις επόμενες δεκαετίες.

Στη συνέχεια μίλησε ο ανάδοχος της μελέτης ΣΒΑΚ, κ.Ι.Μάρης όπου παρουσίασε ενδελεχώς το περιεχόμενο και την μεθοδολογική διαδικασία ανάπτυξης του ΣΒΑΚ για το Δήμο, επισημαίνοντας ότι το ΣΒΑΚ δεν αποτελεί Κυκλοφοριακή μελέτη με βάση την παραδοσιακή προσέγγιση αλλά Στρατηγικό Σχέδιο που έχει ως στόχο την δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος αστικών συγκοινωνιών και μετακινήσεων. Επιπλέον, ανέφερε τα βήματα και τις δραστηριότητες που θα πρέπει να περιλαμβάνονται ανά φάση εκπόνησής της, προκειμένου να φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα ενώ παράλληλα υπογράμμισε την βαρύνουσα σημασία που έχει στο πλαίσιο της μελέτης, να γίνουν γνωστές οι απόψεις των φορέων και πολιτών προκειμένου να κατανοηθούν τα προβλήματα και να διαμορφωθεί το Κοινό Όραμα για το Δήμο σε πλήρη συνάρτηση με τους στρατηγικούς στόχους για την επίτευξή του. Τέλος, εξήγησε με εποπτικό τρόπο, το πλαίσιο ενδεικτικού πακέτου μέτρων και παρεμβάσεων που δύναται να προταθούν προς εφαρμογή και περιλαμβάνουν όλους τους τομείς παρέμβασης όπως είναι η κυκλοφορία, η σχέση χρήσεων γης - συστήματος μεταφορών, η δημόσια συγκοινωνία, το ποδήλατο, η πεζή μετακίνηση κ.α.

Μετά την παρουσίαση του κ.Μάρη, δόθηκε ο λόγος στους παρευρισκόμενους για την κατάθεση απόψεων και γενικά προβληματισμών για την περιοχή μελέτης.

Δείτε εδώ την παρουσίαση του κ. Μάρη.

Την πρώτη Δημόσια Διαβούλευση έκλεισε ο Δήμαρχος της Αγίας Βαρβάρας κ. Λάμπρος Μίχος , ο οποίος αφού ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους ανέφερε ότι καταρχήν μιλά 'ως Δημότης', αναγνωρίζοντας ότι το ΣΒΑΚ δύναται να αποτελέσει το ''μεγάλο στοίχημα για να αλλάξουν το Δήμο'', γεγονός που είχε ήδη αρχίσει να υλοποιείται μέσω παρεμβάσεων που έγιναν σε προηγούμενες θητείες του, σε σχέση και με τους αναπτυξιακούς στόχους του Δήμου.

Στην διαβούλευση, επίσης, παρόντες ήταν :
- O Αντιπεριφερειάρχης Δ.Τομέα Αττικής κ. Ανδρέας Λεωτσάκος,
- O κ. Γιώργος Δημόπουλος, αντιδήμαρχος Κορυδαλλού
- O κ. Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ
- O κ. Απόστολος Αρώνης, εντεταλμένος σύμβουλος Κορυδαλλού για το περιβάλλον
- O κ. Μόσχος Διαμαντόπουλος, Γεν. Δ/ντής του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)
- H κα. Χρυσάγη, πρόεδρος του Γενικού Νοσοκομείου Δυτ. Αττικής ¨Αγία Βαρβάρα¨
- O κ. Κίμωνας Λογοθέτης, επιστημονικός συνεργάτης σε θέματα οδικής ασφάλειας του Περιφερειάρχη Αττικής,
- O κ. Κυριάκος Καζαντζής, Πρόεδρος της Ένωσης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Αγίας Βαρβάρας καθώς και μέλη αυτής κ.α.

Συμπεράσματα
Η ισχυρή πολιτική βούληση και δέσμευση για την υλοποίηση του ΣΒΑΚ, σε συνδυασμό με το ευνοϊκό κοινωνικό κλίμα από τους εμπλεκόμενους και η κατανόηση του δυνητικού τους ρόλου και της θέσης τους στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας αποτελεί το κυριότερο συμπέρασμα της 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης για το Δήμο Αγίας Βαρβάρας, ενώ παράλληλα θέτει και τη βάση για την συνολική επίτευξη του Σχεδίου και των στόχων της βιώσιμης κινητικότητας.


2η Διαβούλευση

Την Τετάρτη 3 Μαΐου 2020, στις 14:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η 2η Δημόσια Διαβούλευση με τίτλο: ''Παρουσίαση υφιστάμενης κατάστασης κινητικότητας στο Δήμο Αγίας βαρβάρας και προτεινόμενων προκαταρκτικών παρεμβάσεων για τους χρονικούς ορίζονταες 5ετίας, 10ετίας και 20ετίας στα πλαίσια του ΣΒΑΚ'', η οποία λόγω των συνθηκών (πανδημία Cοvid-19) πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη στον παρακάτω σύνδεσμο: https://meetingsemea.webex.com/meetingsemea/j.php?MTID=m2f051a24e2b6a7464d59edf78b847371/a>

Πρόσκληση 2ης Διαβούλευσης
Πρόγραμμα 2ης Διαβούλευσης

Σύνοψη Διαβούλευσης
Την 2η Δημόσια Διαβούλευση του Δήμου Αγ.Βαρβάρας, προλόγισε ο Δήμαρχος, κ. Λάμπρος Μίχος, ο οποίος μίλησε σχετικά με την σπουδαιότητα εκπόνησης και ολοκλήρωσης της μελέτης ΣΒΑΚ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με ισχυρή πολιτική βούληση, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι, οι προτερεότητες και το κοινό όραμα του Δήμου.

Στη συνέχεια, αναλύθηκε η υφιστάμενη κατάσταση κινητικότητας στον Δήμο Αγ.Βαρβάρας, από τον ανάδοχο της μελέτης ΣΒΑΚ, κ.Ι.Μάρης, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις σε βραχυπρόθεσμο (5ετία), μεσοπρόθεσμο (10ετία) και μακροπρόθεσμο (20ετία) ορίζοντα. Σκοπός του ΣΒΑΚ είναι η επίτευξη καλύτερης προσβασιμότητας και κινητικότητας (ειδικότερα για τους ευάλωτους χρήστες όπως πεζοί, ΑμεΑ/ΑΜΚ, παιδιά, ηλικιωμένους κλπ), η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, η συχνότερη χρήση των ΜΜΜ, η μείωση της ρύπανσης και της ηχορύπανσης και η εν γένει βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη της πόλης και την τοπική επιχειρηματικότητα. Στόχος είναι να καταστεί ο Δήμος ελκυστικός τόπος για διαμονή, εργασία και αναψυχή.

Το κοινό όραμα του Δήμου αποτυπώνεται στην εξής πρόταση:

«Όμορφη πόλη σε αργή κίνηση, για γρήγορους ρυθμούς και υγιές μέλλον!»

Τέλος, στη διαβούλευση συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής, τον ΟΑΣΑ, την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., τον ΑΣΔΑ, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας, στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου κ.α..

Υλικό Διαβούλευσης:

1.Υφιστ.Κατάσταση_Πολεοδομικά_Δημογραφικά.pdf
2.Υφιστ.Κατάσταση_Συγκ.Υποδομή_και_Λειτουργία.pdf
3.Υφιστ.Κατάσταση_Μετρήσεις_Κυκλοφορίας.pdf
4.Υφιστ.Κατάσταση_ΜΜΜ.pdf
5.Υφιστ.Κατάσταση_Στάθμευση.pdf
6.Υφιστ.Κατάσταση_Ήπιες_Μορφές_Μετακίνησης.pdf
7.Υφιστ.Κατάσταση_Ατυχήματα.pdf
8.Ερωτηματολόγια.pdf
9.Προτάσεις_Κοινό_Όραμα.pdf


3η Διαβούλευση

Η τρίτη (3η) και τελική Δημόσια Διαβούλευση στα πλαίσια εκπόνησης του ΣΒΑΚ του Δήμου Αγίας Βαρβάρας πραγματοποιήθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 στις 13:30μ.μ. με βασικό στόχο την ενημέρωση φορέων και πολιτών για την Τελική Έκδοση του ΣΒΑΚ, παρουσιάζοντας αναλυτικά τους Στρατηγικούς Στόχους και εστιάζοντας στο σύνολο των πακέτων μέτρων που προτείνονται προς υλοποίηση σε μια προσπάθεια ουσιαστικής και ολιστικής προσέγγισης για βιώσιμες λύσεις στην περιοχή, με έμφαση στη πεζή μετακίνηση, στο ποδήλατο και στη δημόσια συγκοινωνία, όπως χαρακτηριστικά ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας πρεσβεύει. Η διαβούλευση υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχής με με εξαιρετικά σημαντική συμμετοχή φορέων (ΟΑΣΑ Α.Ε., Αττικό Μετρό Α.Ε., ΑΣΔΑ, Τροχαία Δυτικής Αττικής, κ.α.) και πολιτών αντίστοιχα.

Ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, κ.Λάμπρος Μίχος χαρακτηριστικά ανέφερε ότι το Όραμα του Δήμου για μια βιώσιμη πόλη μπορεί να γίνει πράξη, μεθοδικά και με συνέπεια στο πλαίσιο συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων και φυσικά της Δημοτικής Αρχής. Τόνισε δε ότι το σύνολο των μέτρων, παρεμβάσεων και δράσεων που προτείνονται ανά χρονικό ορίζοντα (5ετίας, 10ετίας και 20ετίας) αφορούν στην πλειοψηφία τους (αν όχι στο σύνολο τους) σε ρεαλιστικά έργα που θα αλλάξουν και θα βελτιώσουν την εικόνα της πόλης. Ήδη, ως Δήμος, έχουν εκκινήσει τις διαδικασίες ένταξης πολλών από αυτών (που αφορούν στην πρώτη 5ετία) σε τρέχοντα προγράμματα χρηματοδοτήσεων και ως εκ τούτου είναι αισιόδοξοι ότι θα καταφέρουν το Σχέδιο αυτό να μην αποτελέσει ακόμα μία μελέτη. Τέλος, δήλωσε την πεποίηθησή του ότι: «Πατάμε στα πόδια μας έχοντας το ΣΒΑΚ της Αγίας Βαρβάρας, καλό οδηγό ακόμα και για άλλους Δήμους».Κοινό όραμα και προτεραιότητες ΣΒΑΚ Αγίας Βαρβάρας